Treningstider for juniorer og knøtter 2019
Juniortrening: Tirsdag kl 17-18
Knøttetrening: Onsdag kl 17-18

Turneringsbestemmelser for Grimstad Golfklubb

Følgende regler gjelder for Grimstad Golfklubb, med mindre annet er bestemt i bestemmelser for den enkelte turnering. Turneringer avvikles i henhold til siste vedtatte golfregler fra the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, samt vedtatte lokale regler for Grimstad Golfklubb.

For all turneringsvirksomhet gjelder: 
Golfreglene og regler for etikette
Handicapbestemmelsene
Regler for amatørstatus
NIFs bestemmelser om doping
NIFs formålsparagraf om alkohol

1. Turneringsledelse

Turneringskomiteen utpeker en ansvarlig turneringsledelse til hver turnering. Terminliste med ansvarlig turneringsledelse er oppslått på klubbens tavle og klubbens hjemmeside.
Den ansvarlige turneringsleder avgjør alle tvilsspørsmål og tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler. Har det av turneringsledelsen eller turneringskomiteen blitt utpekt en dommer, så avgjør dommeren alle tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler.

2. Påmelding

Påmelding til klubbens 18 hulls turneringer starter normalt 10 dager før turneringen, og gjøres på golfbox. Kan også gjøres på e-post eller telefon til turneringsansvarlig. Frist for påmelding vil normalt være kl. 22:00, 2 dager før turneringen. Oppslaget i Golfbox skal inneholde opplysninger om turneringsform, eventuell deltakerbegrensing, turneringsdato og starttidspunkt. Turneringsledelsen kan gjøre unntak for senere påmeldte.

Ved 18 hulls turnering må spilleren registrere seg senest 30 minutter før sin starttid.
Til klubbens 9 hulls turneringer (og andre spesielle turneringer) er det påmelding senest 20 minutter før start.

3. Andre bestemmelser i turnering

1) Ved registrering i alle turneringer, skal gyldig Golfkort fremvises.
2) Greengaffel skal alltid medbringes.
3) I klubbturneringer kan gjestespillere delta med tillatelse fra turneringsleder.
4) TL bestemmer i hvert tilfelle bruk av golfbil.
5) For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstand ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc., bryter spilleren regel 14-3 uavhengig av hvorvidt slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.
6) Straff for brudd på regel 14-3: Matchspill og slagspill: Diskvalifikasjon
7) Droppesone på hull 5 gjelder ikke i turneringer.

4. Avmelding

Avmelding til 18 hulls turneringer skal rettes til ansvarlig turneringsleder, senest 1 time før turneringsstart. Ved senere, eller ingen avmelding, kan turneringsleder kreve at startkontingent blir betalt, hvis ikke oppgitt grunn kan godtas av turneringsleder. Uteblivelse uten grunn og avbrutt turnering uten gyldig melding direkte til turneringsledelsen, medfører skriftlig advarsel ved første forseelse. Ved andre forseelse rapporteres det til hjemmeklubbens styre, som har myndighet til evt. å iverksette irettesettelse eller straff.

5. Avlysning

Gjennomførelse av en turnering krever minst 10 deltakere. Turnering kan også avlyses hvis baneforholdene er slik at spill, vurdert av turneringsledelsen, ikke er mulig, eller at værforholdene er slik at turneringsavvikling ikke er forsvarlig (for eksempel torden). Ved midlertidig avbrudd i spillet, varsles dette ved flere korte lydsignaler. Stopp spillet og avvent beskjed.

6. Klasseinndeling

Hvis ikke annet er bestemt for den enkelte turnering, avvikles turneringene med følgende klasseindeling:

9 hulls turneringer:
Kl. 1: Hcp +8,0 – 12,9
Kl. 2: Hcp 13,0 – 20,9
Kl. 3: Hcp 21,0 – 26,9
Kl. 4: Hcp 27,0 – 36,0
Kl. 5: Hcp 37,0 – 54

18 hulls turneringer:
Kl. 1: Hcp +8,0 – 13,9
Kl. 2: Hcp 14,0 – 20,9
Kl. 3: Hcp 21,0 – 54
Kl. 1 og 2 spiller netto slagspill – Max hullets par + 5.
Kl. 3, 4 og 5 spiller Stableford.

Unntak: Klubbmesterskapet.

I 18 hulls turnering med færre enn 6 deltakere i en klasse, kan den bli slått sammen med annen klasse. Dette bestemmer turneringsleder i den enkelte turnering.
Unntak: Klubbmesterskapet.
Spillerens Hcp ved påmelding vil ikke være avgjørende for hvilken klasse spilleren blir plassert i. Er spillerens Hcp endret seg innen turneringens start, vil spilleren bli satt i korrekt klasse. Spilleren skal i turneringen naturligvis spille på sitt endrete hcp. I turnering som går over flere dager, er spillerens hcp ved start første turneringsdag gjeldende i hele turneringen. Spillerens hcp blir regulert etter hver hcp tellende turnering av TL i Golfbox. Enhver avbrutt runde uten gyldig grunn, vil medføre en oppjustering av hcp.
Ballene skal i utgangspunktet settes sammen med spillere med forskjellig hcp. Dette reguleres av TL.

7. Øvelse på banen

På dagen for 18 hulls turnering, er spill på banen før spillerens start, forbudt. Det samme gjelder spill på banen mellom 2 runder, selv om neste runde foregår den påfølgende dag. Overtredelse medfører diskvalifikasjon, jfr. Regel 7 – 1.b.
Dette gjelder ikke for matchspill eller 9 hulls turnering.

8. For sent til start

Hvis en spiller kommer til sitt startsted, klar til å spille, innen 5 minutter etter sin starttid, og det ikke foreligger omstendigheter som berettiger å oppheve diskvalifikasjonsstraffen i samsvar med regel 33-7, er straffen i match: tap av første hullet og i slagspill: 2 slag, i stedet for diskvalifikasjon.

9. Telekommunikasjonsmidler

Mobiltlf. og lignende som medtas av spiller eller hans caddie, får ikke avgi lyd under pågående runde. Ved første forseelse gis en advarsel. Straff ved andre forseelse er to straffeslag i slagspill, i match tap av hullet. Straff ved tredje forseelse er diskvalifikasjon.

10. Avgjørelser ved like resultat

Matchspill: En konkurranse som ender med likt resultat, skal spilles videre hull for hull inntil en side vinner et hull. Sudden death skal starte på det hullet hvor konkurransen begynte. I en handicap konkurranse skal handicapslagene fordeles som i den første runden.
I slagspill: Hvis to eller flere deler førsteplassen i en scratch slagspill konkurransen, skal det spilles en hull for hull play-off (sudden death) for å kåre en vinner. Dette gjelder bare førsteplassen. De øvrige rangeres likt. Hvis to eller flere står likt i en handicap slagspill konkurranse, skal spiller med lavest spillehandicap gå foran. Hvis fremdeles likt resultat avgjøres rekkefølgen slik: Beste siste 36, 18, 9, 6, 3, og 1 hull etter scorekortets rekkefølge, deretter loddtrekning.

11. Premiering

18 hulls turneringer premieres normalt med 1/3.
9 hulls turnering – premie til de 3 beste i hver klasse. Ved sammenlagt premiering av spill på flere 9 hulls turneringer (eks. Toyota Cup) vil det bli premiering på 1/3 av deltatte spillere i hver klasse.
Gavekort utstedt til og med juli må brukes inneværende år.

12.Klubbmesterskapet:

Det vil bli kåret klubbmester i følgende kategorier:
Herrer: 36 hull
Damer: 36 hull
Junior herrer: 36 hull
Junior damer: 36 hull
Senior herrer + 50: 36 hull
Senior damer + 50: 36 hull

En deltaker kan delta i inntil 2 klasser. Det spilles brutto slagspill.
En forutsetting er at det i kategorien må være minimum 3 deltakere.
I tillegg vil det bli kåret en Klubbmester i Stableford over 18 hull første spilledag.

13. Juniorturneringer:

1) Caddieforbud i juniorturneringer
I turnering for juniorer gjelder caddieforbud. Det gis normalt ikke dispensasjon. For varig skade/sykdom, kan dispensasjon vurderes. Unntak: I junior lagturnering kan deltakere på samme lag gå caddie for hverandre. Lagkapteinen kan være caddie for spillere på laget.
Straff for brudd på bestemmelsene: Diskvalifikasjon.
2) Motordrevet tralle
I turnering for juniorer gjelder forbud mot bruk av motordrevet tralle. Straff for brudd på bestemmelsene: Diskvalifikasjon.
3) Røyking og snusing
I turnering for juniorer er det forbud for juniorer/caddie å røyke eller å bruke snus under en fastsatt runde. Straff for brudd på bestemmelse: Diskvalifikasjon.

14. Andre turneringer

1) Klubbmesterskap Match
Det avholdes en turnering for å kåre en klubbmester i matchspill.
2) Toyota Cup
Spilles på torsdager med en vår og en høst cup.
De 4 beste resultatene i en klasse teller sammenlagt.
Spilleren kan velge å spille en turnering i klassen spilleren først spilte i, dersom endring av handicap har medført endring av klasse. Det er spillerens ansvar å meddele dette ved påmelding til turneringen.
Ved lik score i sammendraget, er det spillerens hcp ved den første turneringen i denne klassen som teller.
Kan spilles hele torsdagen. Markør må også spille Toyota Cup. Betaling og scorekort legges i egen konvolutt i kiosken eller postkassen.
Eclectic Order of Merit for de som ønsker. Arrangeres vår og høst. 200,- for å delta. Resultater teller inn på Order of Merit fra den dagen man betaler.
3) XL Bygg Cup
Best Ball Lag, spilles over tre turneringer på våren.
4) Damegolfen
Spilles tirsdager kl. 11:00. Sammenlagt premiering i forbindelse med siste turnering vår og høst. Alle må spille på eget hcp, også klubbhandicap.
5) Andre klubbturneringer
Se oppslag eller Golfbox for nærmere opplysninger.
6) Startavgifter
Toyota Cup: 100,-
XL Bygg Cup: 150,-
18 hulls turneringer: 150,-
Klubbmesterskapet: 150,-/250,-
Grimstad Open: 300,-
Junior ½ startavgift
Kaffe og vaffel inkludert så sant det er praktisk mulig. Unntak: XL Bygg Cup, KM Match, Grimstad Open og KM.
Premiering straks resultatet foreligger
7) Spilleformer, spilletyper og spillemåter henvises til Reglene 2-3 og 29-33.

15. Forpliktelser

Klubbens turneringer gjennom sesongen må gi tilskudd til klubbens drift, gjennom å levere et overskudd både fra enkeltturneringer og cuper.
Kravene under gjelder for alle typer turneringer.
1) Serier som arrangeres (som årets Toyota Cup) skal levere et overskuddsbidrag til klubben på min 20 % av startkontingenten.
2) Andre enkelt turneringer skal levere et overskuddsbidrag til klubben på min 20 % av startkontingenten. 
3) Sørlandstour og NSG turneringer er ikke medregnet i punkt 1 og 2.
Utover dette må det avklares med turneringsleder og styret.

Turneringsutvalget
Revidert 12.12.2017


© Grimstad Golfklubb Postboks 116, 4879 Grimstad, telefon +47 47 82 22 55, e-post: post@grimstadgolfklubb.no

Webløsningen er levert av Utviklerne AS i samarbeid med Protu AS
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK